Անհատներ
Ֆերմերներ
Բիզնես
փակել
menu decore
menu decore
line decore
line decore

Իրավական ակտեր

Օրենքներ

• Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք,

• Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք,

• Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք,

• Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և

ապահովագրական ընկերությունների սնանկութան մասին ՀՀ օրենք,

• Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք,

• Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք,

• Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին ՀՀ օրենք,

• Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք,

• Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք,

• Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի

ներդրման մասին ՀՀ օրենք,

• Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ օրենք,

• Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք:

Իրավական ակտեր

Կանոնակարգեր

• Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն

պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգ,

• Հայաստանի Հանրապետությունում արժութային կարգավորում և վերահսկողություն,

• Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական միջոցները սառեցնելու մասին որոշում կայացնելու կարգ,

• ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 13,

• ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 14,

• ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 15,

• Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների,

կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների

հրապարակումը (Կանոնակարգ 8/03):